تقديم به وجود نازنينتون

تقديم به وجود نازنينتون🌺🙏🏼🌺 اي غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست در شکرینه یقین سرکه انکار نیست گر چه تو خون خواره‌ای رهزن و عیاره‌ای قبله ما غیر آن دلبر عیار نیست کان شکرهاست او مستی سرهاست او…

بیشتر بخوانید